Regnskabsindberetning

Yderligere valideringer i regnskabsindberetningen.

Landsbyggefonden foretager løbende vurdering og tilpasning af de regnskabsmæssige valideringer i forbindelse med indberetningen af regnskaber for at øge datakvaliteten. Landsbyggefondens erfaringer fra regnskabsindberetningen, fondens regnskabsgennemgange og øvrige analysearbejde har påvist behovet for enkelte yderligere valideringer på konkrete regnskabsmæssige områder.

Der er indarbejdet yderligere valideringer og automatiske formler vedr. afdelingens skæringsdato, overensstemmelse mellem afdelingernes lejemålstyper og lejeindtægter samt korrekt opdeling af boligorganisationens dispositionsfond i disponibel og bunden del. Læs mere i LBF Orienterer nr. 764 af 6. april 2018

Velkommen til Landsbyggefondens regnskabsindberetningsplatform


De almene boligorganisationer skal i henhold til Lov om almene boliger hvert år inden 5 måneder efter regnskabsårets afslutning indberette regnskabsmaterialet elektronisk til Landsbyggefonden. Landbyggefonden foretager et valideringstjek af regnskaberne i forbindelse med indberetningen. Se mere i Retningslinjerne for indberetningen.

Platformen indeholder alle dele af regnskabsindberetningsprocessen. Log-in sker med NemID. Bestyrelsens årsberetning og revisionsprotokol skal uploades direkte i platformen, og revisor skal med NemID underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet.

Læs mere om regnskabsindberetningssystemet og dets funktionaliteter under punktet Brugervejledninger.Version 3.5.1